PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

SPOTKANIA ↩

Gościem Klubu był Wiktor Powiłajtis (prezes zarządu Stowarzyszenia Terytorialni). Spotkanie prowadzi Paweł Jasica.

Terytorialni to stowarzyszenie o charakterze paramilitarnym. Zrzeszamy ochotników, którzy są gotowi szkolić się w czasie wolnym od pracy i za własne pieniądze. W naszych szkoleniach kładziemy nacisk na szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe. Stowarzyszenie posiada uzgodniony zakres działalności bezpośrednio związanej z bezpieczeństwem państwa i ochroną porządku publicznego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zakres działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Ministrem Obrony Narodowej. Ponadto Stowarzyszenie posiada pozwolenie na broń do celów szkoleniowych. Wobec upadku systemu szkolenia rezerw osobowych spowodowanym z jednej strony przestarzałymi, nieefektywnymi i nie przystosowanymi do potrzeb współczesnego pola walki programami szkolenia, a z drugiej strony szkoleniem rezerwistów w liczbie nieadekwatnej do rzeczywistych potrzeb obronności Polski, za nasz główny cel stawiamy działanie na rzecz włączenia organizacji paramilitarnych w system obrony państwa (obronę terytorium). Jako główny środek do tego celu uważamy prowadzenie rzeczywistego, pozbawionego fikcji szkolenia dla ochotników, opartego o naukę posługiwania się bronią - wyszkolenie ogniowe (strzeleckie), jako punkt wyjścia do szkoleń taktycznych i taktyczno-ogniowych.
Celem Fundacji Terytorialni jest działanie na rzecz szeroko rozumianego ruchu proobronnego, dzielenie się doświadczeniami szkoleniowymi zdobytymi w ramach działalności Stowarzyszenia Terytorialni z osobami nie będącymi jego członkami (młodzieżą, studentami i uczniami klas mundurowych) oraz zapewnianie niezbędnej infrastruktury szkoleniowej dla organizacji proobronnych (strzelnic, pasów taktycznych, sal treningowych oraz poligonów).
Ponadto Fundacja stawia sobie za cel działanie na rzecz systemowych zmian zmierzających do ułatwienia dostępu członkom organizacji proobronnych do broni palnej, ochron balistycznych i innego wyposażenia pochodzenia wojskowego niezbędnego dla prowadzenia efektywnego szkolenia probronnego.
Główny cel Fundacji jest zbieżny z celem Stowarzyszenia tj. działanie na rzecz systemowego włączenia organizacji proobronnych w system obrony Polski oraz propagowanie pozbawionego fikcji szkolenia proobronnego. (www.terytorialni.pl)

Relacja filmowa:

Galeria